Informacja o wpływie działalności wykonywanej przez jednostkę organizacyjną polegającej na uruchomieniu pracowni rtg oraz uruchomieniu medycznej pracowni i stosowaniu aparatów.

Na podstawie art. 32c ust. 2 ustawy Prawo atomowe (t. jedn. Dz.U z 2023r. poz. 1173) informuję, że w jednostce organizacyjnej:

FIZJO-DENT STOMATOLOGIA MARCIN KUBIK
ul. Mahometańska 4, 25-119 Kielce


wykonywana jest działalność związana z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegająca na: uruchamianiu i stosowaniu urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące /typ aparatu rtg/ -
• panoramicznych i cbct: Pax-I 3D Smart, firmy Vatech, SN: 061-007316, rok produkcji 2020.
• wewnątrzustnych: MyRay, firmy Cefla, SN: 70600467, rok produkcji 2008.

uruchamianiu pracowni, w których mają być stosowane źródła promieniowania jonizującego, w szczególności pracowni rentgenowskich lub medycznych pracowni rentgenowskich /typ pracowni/ stomatologiczna pracownia rentgenowska.

Dla jednostki zostały wydane decyzje zezwalające na uruchomienie i stosowanie aparatu rtg oraz na uruchomienie pracowni rtg /organ wydający, nr decyzji, data wydania/

• zezwolenie na uruchomienie pracowni rentgenowskiej wydał Świętokrzyski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, decyzja nr: NHR.9026.1.24.2021 z dnia: 03.08.2021
• zezwolenie na uruchomienie i stosowanie aparatów wydał Świętokrzyski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, decyzja nr: NHR.9026.1.24.2021 z dnia: 04.08.2021

oraz zgoda na prowadzenie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące w celach medycznych polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu badań rentgenodiagnostycznych/radiologii zabiegowej* /organ wydający, nr decyzji, data wydania w trakcie uzyskiwania zgody

Na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy Prawo atomowe, w celu dostosowania sposobu oceny zagrożenia do jego spodziewanego poziomu, pracownicy jednostki organizacyjnej zostali zaliczeni do kategorii B narażenia. Ocena narażenia pracowników prowadzona jest na podstawie: systematycznych pomiarów dawek indywidualnych w sposób pozwalający stwierdzić prawidłowość zaliczenia pracowników do tej kategorii*.

W przeciągu ostatnich 12 miesięcy nie stwierdzono przekroczenia dawek granicznych /dawka skuteczna, dawka równoważna/ określonych dla pracowników.

• W dniu 24.06.2021 przeprowadzono pomiary dozymetryczne rozkładu mocy dawki promieniowania jonizującego X wokół aparatu rtg;
- aparat punktowy MyRay RXDC
- aparat panoramiczny z cbct Pax-i 3D Smart


podczas których potwierdzono, że konstrukcja ścian, stropów, okien, drzwi oraz zainstalowane urządzenia ochronne w pracowni rtg zabezpiecza osoby pracujące, osoby z ogółu ludności przebywające w sąsiedztwie, a także osoby z ogółu ludności w przypadku pracowni rtg znajdującej się w budynku mieszkalnym przed otrzymaniem w ciągu roku dawek określonych w § 2 i § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. (Dz. U. Nr 180, poz. 1325).

Kierownik jednostki organizacyjnej zapewnia wykonywanie działalności związanej z narażeniem zgodnie z zasadą optymalizacji wymagającą, żeby – przy rozsądnym uwzględnieniu czynników ekonomicznych i społecznych oraz aktualnego stanu wiedzy technicznej – liczba narażonych pracowników i osób z ogółu ludności oraz prawdopodobieństwo ich narażenia były jak najmniejsze, a otrzymywane przez nich dawki promieniowania jonizującego były możliwie małe.

Na podstawie powyższych informacji stwierdza się, że działalność w minionych 12 miesiącach nie miała negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko.

W związku z wykonywaniem wyżej opisanej działalności do środowiska nie są uwalniane substancje promieniotwórcze.