Psycholog

Porada psychologiczna jest specjalistycznym świadczeniem zdrowotnym nastawionym na rozwiązanie zgłaszanego przez pacjenta, jego rodzinę lub opiekuna problemu.

Porada obejmuje:
•wstępną rozmowę , otwierającą kontakt,
• wywiad i obserwacje,
• określenie problemu chorego,
• zakończenie kontaktu poprzez przekazanie choremu psychologicznych obserwacji i wyjaśnień lub/i skierowanie go do odpowiedniej dla niego formy leczenia.
Porady psychologiczne dotyczą m.in.:
• problemów psychologicznych związanych z chorobą podstawową,
• konieczności dokonywania zmian życiowych w związku z objawami choroby i ich leczeniem,
• konfliktów z otoczeniem związanych z chorobą i leczeniem,
• innych.

Wczesne rozwiązywanie problemów poprzez porady, zapobiega zaostrzeniu się stanu psychicznego i rozwojowi niekorzystnych zmian psychicznych.

Konsultacja psychologiczna jest oceną stanu psychicznego, rozumianą jako specjalistyczne postępowanie obejmujące :
psychologiczną diagnozę problemową ( może mieć ona charakter opisowy bądź różnicowy, stanowić diagnozę cząstkową lub całościową),
sformułowanie wskazań dotyczących dalszego postępowania z pacjentem.
Na konsultację psychologiczną składa się:
• przeprowadzenie wstępnego wywiadu,
• określenie podstawowego problemu i możliwości współpracy w procesie badania,
• postawienie wstępnych hipotez dotyczących głębokości i typu zaburzeń, ich źródeł i dynamiki zmian,
• określenie celu diagnozy i spodziewanych rezultatów,
• określenie metod postępowania diagnostycznego i przeprowadzenie badania
• opracowanie wyników testów i innych zastosowanych metod,
• sporządzenie końcowego opisu,

Jednocześnie możliwe jest zastosowanie
terapii psychologicznej, której celem będzie osiągnięcie przez chorego optymalnego poziomu funkcjonowania.
Terapia psychologiczna obejmuje złożony proces różnorodnych oddziaływań psychologicznych, nastawiony na pomoc choremu i jego rodzinie lub opiekunowi w:
• zrozumieniu i akceptacji choroby w jej aktualnej, zmieniającej się postaci,
• wytwarzaniu właściwej motywacji do różnych form aktywności,
• dokonywaniu niezbędnych na skutek zaistniałej choroby zmian w funkcjonowaniu społecznym,
• akceptacji życia z dysfunkcją lub kalectwem,
• utrzymaniu i rozwijaniu kontaktów społecznych.

Zapraszamy Państwa na porady lub konsultacje psychologiczne, których udzieli:

mgr psychologii Paulina Klimczak-Wujek

Umów się na wizytę do Psychologa w placówce FIZJO-DENT

(041) 34 28 335

Rejestracja On-line - Formularz kontaktowy